Serdecznie zapraszamy do udziału w XLV Olimpiadzie Wiedzy Technicznej

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej-Delegatura w Tarnowie zaprasza młodzież naszej szkoły do licznego udziału w zawodach XLV OWT.

Osoby które są chętne do wzięcia udziału proszę o kontaktowanie się z Panem Z. Nędzą oraz Panem R. Hosają do 17.10 2018 r. Lista miejsc ograniczona.

Olimpiada jest rozgrywana w trybie zawodów trójstopniowych:

W roku szkolnym 2018/2019 XLV edycja OWT rozgrywana będzie w terminach:

 • zawody I stopnia (eliminacje szkolne) – piątek, 19 października 2018 r.
 • zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) – wtorek, 8 stycznia 2019 r.
 • zawody III stopnia (zawody finałowe) – weekend, 14–12 kwietnia 2019 r

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

 • Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką
 • Podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów
 • Lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do podejmowania zawodu
 • Rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy
 • Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z tą młodzieżą

Z książką mi do twarzy – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest biblioteka ZST

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja czytania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
 • promocja czytelnictwa i zamiłowania do książek
 • upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych
 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, które przedstawiają książki i czytelników
 • Jeśli na fotografii jest uwidoczniona osoba, nie będąca w chwili obecnej uczniem ZST, uczestnik konkursu jest zobowiązany dołączyć oświadczenie tej osoby (jeśli jest pełnoletnia) lub jej rodzica lub prawnego opiekuna (jeśli nie jest pełnoletnia). Oświadczenie do pobrania
 • Każdy z uczestników może zgłosić do udziału w konkursie od jednej do trzech fotografii w formacie A4 opatrzone tytułem wspólnym lub odrębnym dla każdej z nich. Na odwrocie zdjęć należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, klasę i tytuł pracy. Fotografie należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 31 października 2018 r.
 • Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką
 • Oprócz wywołanych fotografii uczestnik jest zobowiązany przesłać prace w formacie jpg na adres e-mail: bibliotekazsttarnow@gmail.com
 • Z chwilą dostarczenia organizatorowi prac konkursowych przechodzą one na jego własność.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20 listopada 2018 r.
 • Jury konkursowe oceniać będzie:
  • wartość artystyczną prac
  • zgodność z tematem
  • oryginalność ujęcia
  • jakość techniczną
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018

Do 30 listopada 2018 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, pokój nr 12 (parter), trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

 

Stypendium skierowane jest:

1)   do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

 1. a)dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018;
 2. b)rodzic lub opiekun prawny (NOWOŚĆ);
 3. c)pełnoletni uczeń (NOWOŚĆ);

2)   uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

 1. a)rodzic lub opiekun prawny;
 2. b)pełnoletni uczeń.

UWAGA: Przepisy regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, a także dotychczasowych szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjów lub liceów ogólnokształcących, do czasu zakończenia nauki w tych szkołach.

 

Wymagane dokumenty:

–    prawidłowo wypełniony wniosek;

–    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2017/2018 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

–    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

–    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2017/2018 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

UWAGA: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami (NOWOŚĆ) konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4)  są laureatami lub finalistami (NOWOŚĆ) olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem (NOWOŚĆ);

3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

 

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:

1)    na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 80% tej kwoty;

2)    na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 20% tej kwoty.

Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80 % wysokości stypendium wyliczonego dla laureata.

Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół i nie może przekroczyć kwoty:

1)    3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;

2)    2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

UWAGA: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

 

Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

Regulamin, wniosek oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów (dot. osiągnięć naukowych
i artystycznych) przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy znajdą Państwo na stronie:

http://www.edunet.tarnow.pl/ lub bezpośrednio http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rusza_nabor_wnioskow_o_stypendium_pmt_za_2017_2018

Informacja o kursach dla uczniów ZST.

Szczegółowy opis poszczególnych kursów z uwzględnieniem przydziału do danej specjalności:

ZST – wszyscy uczniowie

A – technik analityk

E – technik elektryk

F – technik fotografii i multimediów

I – technik informatyk

M – technik mechanik

N – technik elektronik

T – technik technologii chemicznej

 1. Programowanie robotów 30 godzin ZST
 2. Kurs spawania Mag 145 godzin ZST
 3. Kurs spawania TIG 145 godzin ZST
 4. Kurs Auto –Cad 50 godzin ZST
 5. Kurs lutowania i napraw pakietów elektronicznych 32 godzin -ZST
 6. Kurs programowania sterowników PLC 90 godzin – ZST
 7. Kurs operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie 100 godzin – ZST (czeladnik)
 8. Kurs diagnostów samochodowych 50 godzin ZST
 9. Kurs technolog programista CNC 100 godzin ZST
 10. Kurs ICT 30 godzin ( E, I , M, N )
 11. Kurs Sep do 1 kV 50 godzin ( E, I , M, N )
 12. Wizyty zawodoznawcze 10 godzin ( E, I , M, N )
 13. Staże i praktyki 150 godzin ( E, I , M, N )
 14. Język angielski zawodowy 30 godzin ( E, I , M, N )
 15. Język niemiecki zawodowy 30 godzin ( E, I , M, N )
 16. Warsztaty programowanie C i C++ 10 godzin ( I )
 17. Warsztaty grafika i animacja 3 D 10 godzin ( I )
 18. Warsztaty systemów teleinformatycznych 10 godzin ( I )
 19. Warsztaty funkcjonowanie przedsiębiorstwa 10 godzin ( I )

Kursy rozpoczną się w 2019 r.

Kurs „ ICT” uwzględnia zajęcia z programów komputerowych :

 1. Programowanie mikrokontrolerów „AVR” – elektronik
 2. Projektowanie układów pneumatycznych „ Virtual Pneumo Lab” –mechanik
 3. Tworzenie dokumentacji technicznej „ Inventor ” – mechanik
 4. Projektowanie instalacji elektrycznych „ SEE Electrical”- elektryk
 5. Edycja grafiki rastrowej w programie „Photoshop” – informatyk
 6. Modelowanie 3D oraz w środowisku 3ds Max – informatyk
 7. Edycja grafiki wektorowej w programie „Corel” -informatyk

W imieniu organizatora TCKPiU zapraszamy do zapisywania się na w/w kursy , staże i warsztaty do nauczyciela Roberta Hosaja poprzez e-dziennik lub osobiście.

Szkolny Konkurs Historyczny

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„TWÓRCY POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI”

W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów na temat zasłużonych jednostek dla polskiej niepodległości oraz działań dyplomatycznych i zbrojnych podejmowanych na rzecz odzyskania wolności przez Polskę.

Termin: 30 października 2018 r. (wtorek),

Uczestnicy: Dwuosobowe reprezentacje klas I, II, III, IV

Forma konkursu: test pisemny.

Zakres chronologiczny: 1914-1922

Zakres tematyczny: sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Tadeusza Tertila; sprawa polska w polityce wielkich mocarstw; Legiony Polskie z uwzględnieniem I Brygady Legionów Polskich; ośrodki państwowości polskiej; kształtowanie granic państwa polskiego.

Literatura: podręcznik do historii klasa I i II str.66-86, podręcznik do historii i społeczeństwa: „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”s.130-141, strony internetowe (biografie polityków, Legiony Polskie), mapy historyczne- walka o granice Polski 1918-1922.

Uczestnicy konkursu uzyskują cząstkowe oceny wzorowe z zachowania za reprezentowanie klasy w konkursie szkolnym. Laureaci (trzy najlepsze lokaty) otrzymują cząstkowe oceny celujące z historii a bdb pozostali uczestnicy, jeżeli uzyskali, co najmniej 50 % możliwych punktów.

Zgłoszenia uczestników przyjmują nauczyciele historii do dnia 15 października 2018 r.

Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia w konkursie.

 

12345...276