Technik Technologii Chemicznej

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJINFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Zawód technik technologii chemicznej należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży chemicznej.

Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów. Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
3) organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
4) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Technik technologii chemicznej może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego:
–       przemysł petrochemiczny;
–       przemysł sodowy;
–       przemysł kwasu siarkowego;
–       przemysł nawozów sztucznych;
–       przemysł tworzyw sztucznych;
–       przemysł włókien sztucznych;
–       przemysł farmaceutyczny;
–       przemysł kosmetyczny;
–       przemysł środków pomocniczych – środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.;
–       przemysł gumowy;
–       przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
–       przemysł farb i lakierów.