Technik Analityk

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów, oraz analizy specjalistyczne za pomocą aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.
Technik analityk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, oceny przydatności metody analitycznej w kontekście celu analizy, kalibracji metod analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

Absolwent w zawodzie technik analityk zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do pracy w laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych) a także w laboratoriach środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery). Może także podjąć pracę w laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych), w laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne), naukowo- badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii.