Technik Elektryk

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:
– montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
– instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
– wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– konserwacja i naprawa układów automatyki,
– wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
– eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
– naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego,
– naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
– naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:
– w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
– w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
– w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
– w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
– w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej- usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.