Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2019/2020

18 września (środa) o godz. 16:30

Rodzice uczniów klas pierwszych spotkają się na zebraniu ogólnym w auli szkolnej, a później w salach z wychowawcami klas zgodnie z harmonogramem:

Klasy I po gimnazjum

I A  technik analityk 121
I I technik informatyk 18
I N technik elektronik 9
I F technik fotografii i multimediów 14
I E technik elektryk 17
I T technik technologii chemicznej 119

Klasy I po szkole podstawowej

I TT technik technologii chemicznej 208
I TA  technik analityk 203
I TI technik informatyk 18
I TN technik elektronik 120
I TF technik fotografii i multimediów 212
I TE technik elektryk 211

Zebrania dla rodziców uczniów klas drugich, trzecich i czwartych odbędą się w salach według harmonogramu:

KLASY II SALA
II E/T 213
II A 204
II IA 210
II IB 202
II F 122
II M 12

KLASY III SALA
III A/T 107p
III IA 4p
III IB 25p
III I/F 19
III N 210p
III M 115
III E 3p

KLASY IV SALA
IV A 211p
IV IA 2p
IV IB 7p
IV I/T 201
IV N 5p
IV M 118
IV E 20
IV F 209

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczono nowe Komunikaty Dyrektora CKE dotyczące harmonogramów oraz Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA UCZNIÓW ZST W ZAKRESIE STOMATOLOGII

Informujemy, że na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego a Mościckim Centrum Medycznym w zakresie udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej uczniowie naszej Szkoły mogą korzystać  z ww. usług.

Pracownicy Poradni Stomatologicznej świadczą usługi w budynku Mościckiego Centrum Medycznego przy ul. Kwiatkowskiego 15 na 1. piętrze w pokoju 110 w poniższych terminach:

poniedziałek:    12:00 – 14:00

wtorek:            12:00 – 14:30

środa:              8:00 – 15:00

czwartek:         12:00 – 14:00

piątek:              12:00 – 14:00

 

Rejestracja uczniów-pacjentów odbywać się będzie w rejestracji ogólnej osobiście lub pod telefonicznie pod numerem telefonu 14 68 80 550.

 

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

 

 

Krzysztof Kołaciński

Dyrektor ZST

Konkurs – Z naukowcem przez świat

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Z NAUKOWCEM PRZEZ ŚWIAT” organizowanym w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2019.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać pracę techniką dowolną – malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297×420 mm) i nie większym niż A1 (594x 841). Pracę wraz z kartą zgłoszeniową należy wysłać do 17 września 2019 r. Więcej informacji na stronie.

JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Trwa nabór wniosków o jednorazowe stypendium PMT dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2018/2019 w oparciu o przepisy uchwały Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141).

Obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne są:
–    uchwała Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141);
–    wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Termin składania wniosków: do 29.11.2019 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12 (parter).

Załączniki do wniosku:
–    prawidłowo wypełniony wniosek;
–    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2018/2019 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);
–    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);
–    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:
1)   w przypadku uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:
a)   dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019;
b)   rodzic lub opiekun prawny;
c)   pełnoletni uczeń;
2)   w przypadku uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa:
a)   rodzic lub opiekun prawny;
b)   pełnoletni uczeń.

Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół lecz w roku szkolnym 2018/2019 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:
1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
4)  są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;
5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;
–    wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:
1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;
3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym polecam Państwa uwadze regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów (dot. osiągnięć naukowych i artystycznych) przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy (w załączeniu).

Proszę o rozpowszechnienie informacji na temat jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa i zasadach jego przyznawania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Państwa szkół.

Szczegóły na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są również udostępnione na stronie głównej www.edunet.tarnow.pl oraz bezpośrednio tutaj.

Rok szkolny 2018-2019 (wykaz konkursów i olimpiad) – NAUKOWE

Rok szkolny 2018-2019 (wykaz konkursów) – ARTYSTYCZNE

Uchwała RM LIV-575-2018 z 24.05.2018 – styp. PMT

Wniosek o stypendium PMT (2018-2019)

Wykaz konkursów – ARTYSTYCZNE (rekom. MKiDN) (aktual. 1.09.2019)

Wykaz konkursów – ARTYSTYCZNE 2018 (IX-XII 2018) (kalendarz)

Wykaz konkursów – ARTYSTYCZNE 2018-2019 (kalendarz)