Wyniki rekrutacji do projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

„Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

realizowanego w ramach programu

Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna –

Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

Numer projektu:  2018-1-PL01-KA102-048194

 

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż dla wszystkich zakwalifikowanych (z listy głównej i rezerwowej) rozpoczną się w sobotę 27 października 2018r. o godz. 07:45 w budynku głównym szkoły na parterze.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Wiolettą Krawiec.

 

REKRUTACJA do projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

Projekt Tarnowscy technicy praktykują bez granic

dofinansowany w ramach programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

 W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Tarnowscy technicy praktykują bez granic” do dofinansowania w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji.

Kryteria naboru uczestników do projektu są następujące: 

uczniowie kształcący się w zawodach:

 • Węgry: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik technologii chemicznej

Portugalia: technik informatyk, technik analityk

Hiszpania: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk

 • wiek uczestników w momencie aplikowania: uczeń klasy drugiej
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania za ostatni rok szkolny
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego roku szkolnego
 • frekwencja za ostatni rok szkolny
 • ocena z języka angielskiego (Portugalia, Hiszpania, Węgry – technik technologii chemicznej) lub języka niemieckiego (Węgry – technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik) z ostatniego roku szkolnego
 • dodatkowe uznane osiągnięcia techniczne, udział w konkursach i olimpiadach technicznych/zawodowych, zajęciach zawodowych kółek zainteresowań
 • kryterium opisowe – motywacja do wyjazdu na staż w odpowiednim dla wyjazdu języku obcym

Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze:

 • staż Węgry: 25 uczniów – 5 elektryków, 5 elektroników, 10 mechaników i 5 technologów chemicznych, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych uczniów – 1 elektryk, 1 elektronik, 2 mechaników, 1 technolog chemiczny (lista rezerwowa).
 • staż Portugalia: 20 uczniów – 16 informatyków i 4 analityków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 3 kolejnych uczniów – 2 informatyków i 1 analityk (lista rezerwowa).
 • staż Hiszpania: 20 uczniów – 5 elektryków, 10 elektroników i 5 informatyków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 4 kolejnych uczniów – 1 elektryk, 2 elektroników i 1 informatyk (lista rezerwowa).

Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji do pobrania:

FORMULARZ APLIKACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

bądź dostępne w Sekretariacie Szkoły i u  koordynatora projektu – p. W. Krawiec.

Uzupełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie 03 ÷ 21 września 2018r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się dnia 09 października 2018r.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec

Nowy projekt Erasmus+ w ZST

Przypominamy, że złożony przez Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego wniosek projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe został przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ zatwierdzony do realizacji. Działania projektowe zostaną podjęte już 1 września 2018r. i potrwają do 31 sierpnia 2020r.

Uczestnikami projektu będzie 65 uczniów, którzy będą brali udział w 3 mobilnościach:

 • staż Węgry: 5 elektryków, 5 elektroników, 10 mechaników i 5 technologów chemicznych
 • staż Portugalia: 16 informatyków i 4 analityków
 • staż Hiszpania: 5 elektryków, 10 elektroników i 5 informatyków

W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia:

– zajęcia przygotowawcze przed wyjazdem na staż:

 • zajęcia kulturowe – 10 godzin
 • warsztaty językowe języka obcego zawodowego – 20 godzin
 • zawodowe zajęcia związane z tematyką projektu – 20 godzin
 • zajęcia z przygotowania pedagogicznego – 10 godzin

– praktyka zawodowa – 8 godzin dziennie podczas stażu

Planowany termin wyjazdu:

Węgry: 31 marca ÷ 13 kwietnia 2019r.

Portugalia: 05 ÷ 18 maja 2019r.

Hiszpania: 19 maja ÷ 01 czerwca 2019r.

Uczniowie dostają szansę pogłębienia wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce w rzeczywistym środowisku pracy, podniesienia umiejętności porozumiewania się w języku obcym branżowym, wzmocnienia synergii między kształceniem zawodowym w szkole i u pracodawcy. Będą poznawać nowe kultury, odkrywać nowe miejsca, z pewnością nawiążą nowe znajomości i rozwiną swoje zainteresowania.

Trudno wymienić wszystkie atuty zaplanowanych staży. Aby je poznać, zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu, która będzie przebiegać w terminie 03 ÷ 21 września 2018r. Szczegóły wkrótce na stronie szkoły.

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec

Certyfikaty Europass-Mobilność

Krajowe Centrum Europass potwierdziło Certyfikaty Europass-Mobilność wszystkim uczestnikom projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Przedstawia opis wykonywanych czynności i zadań oraz umiejętności i kompetencji (zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych, w zakresie obsługi komputera i in.) zdobytych przez posiadacza Europass-Mobilność w trakcie wyjazdu zagranicznego. Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Więcej informacji o dokumencie można uzyskać: http://europass.org.pl/dokumenty/mobilnosc/

Nauczyciele upowszechniają rezultaty projektu

W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  uczestniczący w job shadowing nauczyciele spotkali się z nauczycielami Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz przedstawicielami pracodawców, podejmujących uczniów na praktyki zawodowe, nauczycielami kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i wreszcie na podsumowanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych. W trakcie wszystkich spotkań uczestnicy mobilności  zdali sprawozdanie z przygotowania do wyjazdu, samego działania job shadowing oraz pracy z uczniami po powrocie z mobilności. Podkreślili, że dzięki wykonywaniu konkretnych zadań zawodowych na rzeczywistych stanowiskach pracy uzyskali szereg umiejętności i kompetencji zawodowych, społecznych, organizacyjnych, w zakresie obsługi komputera, sprawności językowych w szczególności w zakresie słownictwa branżowego, co niewątpliwie z korzyścią dla uczniów i szkoły wzbogaca ich warsztat pracy. Zwrócili uwagę, że uzyskanie takich efektów było możliwe tylko dzięki udziałowi w projekcie. Podzielili się także poczynionymi obserwacjami dotyczącymi nauczania zawodu czy pracy na danym stanowisku u zagranicznych pracodawców. W trakcie dyskusji podkreślano dobre strony odbywania praktyki za granicą z korzyścią dla wielu stron, możliwości przeniesienia efektywnych rozwiązań, odniesiono się do job shadowing nauczycieli i stażu uczniów jako doskonałej formy rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego. Nauczyciele podkreślili również trwałość efektów uzyskanych dzięki udziałowi w mobilności i całym projekcie. W trakcie spotkań skupiano się nie tylko na job shadowing nauczycieli, ale poruszano także zagadnienie odbytych w ramach projektu staży uczniów. Nauczyciele przekonywali, że stażyści wykształcili prawidłowe postawy i nabyli rzeczywiście umiejętności zawodowe i językowe, podkreślając jednocześnie trwałość efektów uzyskanych podczas realizacji projektu. Zwrócili uwagę na doskonałe rezultaty synergii aktywności nauczycieli i uczniów poprzez job shadowing i staże.

Fotorelacja

Prezentacja przedstawiana przez nauczycieli

UPOWSZECHNIANIE NAUCZYCIELI w codziennej pracy

Raport z ewaluacji projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 30 czerwca 2018r. projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”, a wyznaczony zespół ewaluacyjny przedstawił Raport z ewaluacji tego projektu. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące m.in. z: ankiet ewaluacyjnych uczestników,  raportów z odbycia mobilności złożonych w systemie  Mobility Tool, wywiadów z opiekunami stażystów, wywiadów z Dyrekcją po wizytach monitorujących,  certyfikatów Europass Mobilność, wywiadów z nauczycielami zawodowcami prowadzącymi zajęcia z uczniami, wywiadów z pracownikami firm, w których uczniowie odbywali praktykę zawodową, wywiadów z uczniami mającymi zajęcia z nauczycielami uczestnikami job shadowing, analizy dokumentacji. Określono mocne i słabe strony projektu oraz w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty. Na podstawie zebranych danych zespół ewaluacyjny sporządził zaprezentowany raport, w którym przedstawił wyniki badań, komentarze i wnioski. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane do dalszej efektywnej pracy z uczniami oraz planowania i realizacji kolejnych projektów.

Raport z ewaluacji projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

12345...32