Technik Ochrony Środowiska

Przez cztery lata będziecie mieli możliwość zdobycia następujących umiejętności:

  • określanie aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących
  • na skutek działalności człowieka
  • określania stopnia zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska tj. woda,
  • powietrze atmosferyczne, hałas na podstawie badań oraz odpowiednich przepisów i norm
  • określanie podstawowych procesów uzdatniania wody
  • określanie podstawowych parametrów oczyszczania ścieków
  • określanie podstawowych zasad rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych
  • wykonywanie badań w laboratoriach chemicznych, pracowniach specjalistycznych
  • obsługi typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolnej
  • posługiwanie się w praktyce aktami prawnymi określającymi normy klasy jakości i poszczególnych komponentów środowiska.