Certyfikaty Europass-Mobilność

Krajowe Centrum Europass potwierdziło Certyfikaty Europass-Mobilność wszystkim uczestnikom projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Przedstawia opis wykonywanych czynności i zadań oraz umiejętności i kompetencji (zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych, w zakresie obsługi komputera i in.) zdobytych przez posiadacza Europass-Mobilność w trakcie wyjazdu zagranicznego. Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Więcej informacji o dokumencie można uzyskać: http://europass.org.pl/dokumenty/mobilnosc/

Praca w Grupie Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A. pilnie poszukuje pracowników. Firma posiada wakaty we wszystkich zawodach nauczanych w naszej szkole. Absolwentów ZST – nie tylko tegorocznych – prosimy o kontakt bezpośrednio z działem kadr Grupy Azoty. Zgodnie z umową partnerską ZST i Grupy Azoty uczniowie naszej szkoły są uprzywilejowani podczas rekrutacji.

Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego

21 czerwca 2018 w teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie miała miejsce niecodzienna uroczystość – Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego. Była to gala wręczenia dyplomów najlepszym uczniom – prymusom Tarnowa. Dyplomy wręczał prezydent Roman Ciepiela. W wydarzeniu uczestniczyli: dyrektor Delegatury KO w Tarnowie Artur Puciłowski, dyrektor Wydziału Edukacji UM Tarnowa Bogumiła Porębska, dyrektorzy szkół oraz rodzice uczniów. Oprawa artystyczna: uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 im.Orląt Lwowskich w Tarnowie. Fot: Wiktoria Pabian ZST.
Nie zabrakło tam oczywiście przedstawiciela ZST. Nasza koleżanka, Karolina Więcek z klasy 2F otrzymała tytuł „Prymusa Tarnowa 2018”.
Karolino, serdecznie gratulujemy Ci wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach nauki w naszej szkole.

Nauczyciele upowszechniają rezultaty projektu

W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  uczestniczący w job shadowing nauczyciele spotkali się z nauczycielami Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz przedstawicielami pracodawców, podejmujących uczniów na praktyki zawodowe, nauczycielami kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i wreszcie na podsumowanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych. W trakcie wszystkich spotkań uczestnicy mobilności  zdali sprawozdanie z przygotowania do wyjazdu, samego działania job shadowing oraz pracy z uczniami po powrocie z mobilności. Podkreślili, że dzięki wykonywaniu konkretnych zadań zawodowych na rzeczywistych stanowiskach pracy uzyskali szereg umiejętności i kompetencji zawodowych, społecznych, organizacyjnych, w zakresie obsługi komputera, sprawności językowych w szczególności w zakresie słownictwa branżowego, co niewątpliwie z korzyścią dla uczniów i szkoły wzbogaca ich warsztat pracy. Zwrócili uwagę, że uzyskanie takich efektów było możliwe tylko dzięki udziałowi w projekcie. Podzielili się także poczynionymi obserwacjami dotyczącymi nauczania zawodu czy pracy na danym stanowisku u zagranicznych pracodawców. W trakcie dyskusji podkreślano dobre strony odbywania praktyki za granicą z korzyścią dla wielu stron, możliwości przeniesienia efektywnych rozwiązań, odniesiono się do job shadowing nauczycieli i stażu uczniów jako doskonałej formy rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego. Nauczyciele podkreślili również trwałość efektów uzyskanych dzięki udziałowi w mobilności i całym projekcie. W trakcie spotkań skupiano się nie tylko na job shadowing nauczycieli, ale poruszano także zagadnienie odbytych w ramach projektu staży uczniów. Nauczyciele przekonywali, że stażyści wykształcili prawidłowe postawy i nabyli rzeczywiście umiejętności zawodowe i językowe, podkreślając jednocześnie trwałość efektów uzyskanych podczas realizacji projektu. Zwrócili uwagę na doskonałe rezultaty synergii aktywności nauczycieli i uczniów poprzez job shadowing i staże.

Fotorelacja

Prezentacja przedstawiana przez nauczycieli

UPOWSZECHNIANIE NAUCZYCIELI w codziennej pracy

Raport z ewaluacji projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 30 czerwca 2018r. projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”, a wyznaczony zespół ewaluacyjny przedstawił Raport z ewaluacji tego projektu. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące m.in. z: ankiet ewaluacyjnych uczestników,  raportów z odbycia mobilności złożonych w systemie  Mobility Tool, wywiadów z opiekunami stażystów, wywiadów z Dyrekcją po wizytach monitorujących,  certyfikatów Europass Mobilność, wywiadów z nauczycielami zawodowcami prowadzącymi zajęcia z uczniami, wywiadów z pracownikami firm, w których uczniowie odbywali praktykę zawodową, wywiadów z uczniami mającymi zajęcia z nauczycielami uczestnikami job shadowing, analizy dokumentacji. Określono mocne i słabe strony projektu oraz w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty. Na podstawie zebranych danych zespół ewaluacyjny sporządził zaprezentowany raport, w którym przedstawił wyniki badań, komentarze i wnioski. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane do dalszej efektywnej pracy z uczniami oraz planowania i realizacji kolejnych projektów.

Raport z ewaluacji projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

1...678910...276